ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Tweede Praktijk, 2020

 Artikel 1 – Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor open en incompany workshops, trainingen, masterclasses, leergang en opleidingskundige ondersteuning. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
·  Deelnemer: degene die de workshop, masterclass, leergang of training daadwerkelijk gaat volgen.
·  Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de workshop, masterclass, leergang, training of opdracht.
·  Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de workshop, masterclass, leergang, training of opdracht door de deelnemer of contractant.
·  Startdatum workshop, masterclass, leergang, training of opdracht: de eerste bijeenkomst van de workshop, masterclass, leergang, training of opdracht; deze  wordt aan de deelnemer per mail medegedeeld.
·  Prijs: de prijs van workshop, masterclass, leergang, training of opdracht zoals deze op de website van De Tweede Praktijk vermeld staat, in een maatwerkvoorstel is opgenomen, verminderd met eventuele kortingen.
·  Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 21% BTW.

 Artikel 2– Inschrijven

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door De tweede praktijk aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

 Artikel 3 – Uitvoering

3.1.  De Tweede Praktijk levert de workshop, masterclass, leergang, training of opdracht waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op          De Tweede praktijk website ten tijde van het startmoment staat vermeld.

 3.2   De Tweede Praktijk bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende workshop, masterclass, leergang, training of opdracht wordt uitgevoerd.

 3.3.  In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.

 3.4.  De Tweede Praktijk kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit             noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Tweede Praktijk plaatsvinden.

 3.5.   Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of De Tweede Praktijk geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 3.6.  Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van een opdracht een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

 3.7.  De Tweede Praktijk is gerechtigd:

  • De trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering.
  • De indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen een workshop, masterclass, leergang of training af te lasten, of aanmeldingen voor een workshop, masterclass, leergang of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
  • Het aantal bijeenkomsten van een masterclass, workshop, leergang of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten met maximaal 15% wordt teruggebracht.
  • Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

3.8 Levering en uitvoering bestelde boeken

  • Tweede Praktijk zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de besteller aan De Tweede Praktijk kenbaar heeft gemaakt.
  •  De door de Tweede Praktijk geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 (werk)dagen worden uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de besteleer hiervan uiterlijk 5 (werk)dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De besteller heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  • Na ontbinding conform het vorige lid zal De Tweede Praktijk het bedrag dat de besteller betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Tweede Praktijk tot het moment van bezorging aan de besteller of een vooraf aangewezen en aan De Tweede Praktijk bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Inhalen

De deelnemer kan na een gemiste bijeenkomst van een leergang eenmalig deze bijeenkomst bij een volgende groep inhalen, indien dit naar het oordeel van De Tweede Praktijk mogelijk is, met een maximum van twee inhalers per groep. De Tweede Praktijk is hiervoor niet aansprakelijk.

 Artikel 5 – Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

 Artikel 6 – Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot De Tweede Praktijk met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien De Tweede Praktijk met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 7- Wanbetaling

7.1   Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

 7.2.  Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van De Tweede Praktijk worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van De Tweede Praktijk niet.

 7.3   De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door De Tweede Praktijk worden verbroken. De Tweede Praktijk is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

 Artikel 8 – Annuleren

8.1   Annuleren van een workshop, masterclass, leergang of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur digitaal per e-mail. De datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van De Tweede Praktijk. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

8.2   Annulering workshop, masterclass, leergang of training:

·         Tot vier weken voor aanvang kan een workshop, masterclass, leergang of training kosteloos, zonder opgaaf van reden, worden geannuleerd.

·         Tot twee weken voor de startdatum van de workshop, masterclass, leergang of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten.

·         Binnen twee weken voor aanvang van de workshop, masterclass, leergang of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.

8.3   Annulering incompany-trajecten:

Tot vier weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de workshop, masterclass, leergang of training.

Tot vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.

Binnen vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.

 8.4   Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij De Tweede Praktijk. De Tweede Praktijk behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 50,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de workshop, masterclass, leergang of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

 8.5   De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 7 en 8 zijn overeenkomstig van toepassing.

 8.6   Bij annulering kan de deelnemer of de opdrachtgever een vervanger sturen, wanneer dit tijdig aan De Tweede Praktijk is doorgegeven en de vervanger voldoet aan de voorwaarden voor de betreffende opleiding, workshop of training.

 Artikel 9 – Copyright

9.1   De Tweede Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. De Tweede Praktijk zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Tweede Praktijk aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van De Tweede Praktijk, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

9.2   Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door De Tweede Praktijk aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van De Tweede Praktijk. Van het door De Tweede Praktijk versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tweede Praktijk.

9.3   Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat ervoor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Klachten

Klachten over opdrachtuitvoering, workshop, masterclass, leergang of training dienen zo spoedig mogelijk worden besproken met De Tweede Praktijk. De Tweede Praktijk zal in overleg met de deelnemer een passende oplossing voor de klacht zoeken.

Artikel 11 – Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van De Tweede Praktijk en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ons aanbod. De Tweede Praktijk zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft (zie privacy statement). Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

 Artikel 12 – Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Maarssen, 2020